PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA – ODMOWA, CZYLI WŁAŚCIWA STRATEGIA POSTĘPOWANIA

Przymusowe szczepienia są niczym wojenne egzekucje – nagle w obliczu zagłady stajesz się bezradny i ubezwłasnowolniony, a lekarze „większej władzy” decydują o losach Twojego dziecka. Gdy spróbujesz się przeciwstawić, straszą Cię procesem sądowym, przesłuchaniami i wysoką grzywną. Dlatego najczęściej ulegasz lub podpisujesz druczek świadomej odmowy szczepień – tym samym podbijając pozycję służby zdrowia i biorąc całą odpowiedzialność na siebie.  Zatem jak prawidłowo postępować w przypadku otrzymania wezwania na szczepienie? Jak się bronić przed szantażem i groźbami?

Od razu nie mów „NIE

Przymusowe szczepienia to prawdziwa broń w rękach dzisiejszego systemu.

Niosą mnóstwo zagrożeń i skutków ubocznych, a i tak rodzicom nie pozwala się na dobrowolne decydowanie o tym, czy dziecko ma zostać poddane szczepionce, czy też nie.

Gdy rodzi się dziecko i personel szpitala szykuje się na podanie szczepionek w pierwszej dobie życia lub gdy przychodzi do domu wezwanie z przychodni do wykonania przymusowych szczepień, a rodzice z różnych względów decydują się z nich zrezygnować, warto przyjąć odpowiednią strategię postępowania.

Przede wszystkim rodzice nie mogą ujawniać postawy osoby uchylającej się od szczepień.

Stanowcze „NIE” i już, nic dobrego nie przyniesie.

Wtedy o całej sytuacji informowany jest sanepid.

Jeśli chodzi o wezwanie, to można o nim chwilowo „zapomnieć” i nie reagować na nie, ale i tak kiedyś ponownie je przyślą.

W szpitalu i w przychodni można zażądać poddania dziecka badaniu kwalifikacyjnemu i żądać od lekarza wystawienia pisemnego zaświadczenia potwierdzającego przebieg i wykonanie takiego badania.

Rozdział 4 Szczepienia ochronne

Art. 17. 2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

  1. Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
  2. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania.
  3. W przypadku, gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).

Poznaj zagrożenie

Obowiązkiem lekarza jest poinformowanie opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień. Rodzic ma prawo wiedzieć, jakie skutki uboczne niesie za sobą szczepienie, jak jest nazwa handlowa produktu oraz może zadawać lekarzowi pytania do wątpliwych treści ulotki dołączonej do opakowania.

Jeśli lekarz odmówi, przysługuje nam złożenie skargi i zażądania zmiany lekarza.

Warto pamiętać, że jeżeli w takiej sytuacji pojawią się groźby ze strony personelu medycznego, należy przypomnieć, że brak udzielenia informacji na zadawane lekarzowi pytania, nie pozwala nam na wyrażenie świadomej zgody na zabieg medyczny.

Obowiązkiem lekarza jest udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania rodziców, którzy mają prawo zgłębić temat i żądać dodatkowych wyjaśnień, gdy nadal nie otrzymali satysfakcjonujących odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jeśli zapewnienia lekarza o braku przeciwskazań budzą w nas, chociażby cień wątpliwości, należy zadbać o to, żeby w naszym posiadaniu znalazła się kopia całej dokumentacji medycznej.

Lekarz musi w niej odnotować cały wywiad z rodzicami, zgłaszane przez nich objawy oraz dołączyć całą dokumentację z badania wraz z uzasadnioną decyzją o braku przeciwskazań.

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych dziecka (np. alergii) rodzice mają prawo oczekiwać od lekarza prowadzącego skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Zbieraj dowody

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, rodzic ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii lekarza:

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 

Kserokopie całej dokumentacji medycznej, skierowań do specjalistów, wyników badań, oświadczeń z konsultacji itp. są podstawowymi dowodami i argumentami na ewentualne skargi i zagrożenie ze strony sanepidu, który może próbować stosować na nas przymus administracyjny.

Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami szpitala lub przychodni, a oni sami zgodnie z prawem nie muszą być o tym informowani.

Warto również wystąpić do producentów proponowanych szczepionek o wydanie pisemnej gwarancji bezpiecznego użycia szczepionki dla dziecka oraz udzielenie informacji o sposobie dochodzenia odszkodowania za NOP i powikłania poszczepienne od podmiotu odpowiedzialnego.

W trakcie trwania „batalii” o zdrowie dziecka należy poinformować sanepid, że rodzice nie odmawiają szczepień, a zgodnie z przysługującym im prawem chcą świadomie zgodzić się na zabieg.

Tym samy zgodnie z prawem nie są osobami uchylającymi się od obowiązku, ale świadomymi obywatelami, którzy chcą znać prawdę.

Świadoma odmowa szczepienia – nic nie podpisuj!

W całym zamieszaniu przymusowych szczepień, rodziców, którzy odmawiają wyrażenia zgodny na szczepionkę, straszy się grzywną lub zmusza do podpisania tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień.

I tutaj UWAGA!

Po pierwsze nigdy go NIE podpisuj, a po drugie nawet według Ministerstwa Zdrowia nie masz obowiązku jego podpisywania.

Podpisanie takiego rodzaju oświadczenia przyśpiesza przekazanie sprawy do sanepidu i w niektórych miastach skutkuje szybkim nałożeniem grzywny i wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Poza tym liczy się sama treść tego, co podpisujemy.

A podpisujemy same kłamstwa, np. że przekazano nam wszelkie informacje na temat szczepienia w zrozumiały sposób.

Czy ktokolwiek to uczynił?

Czy ktokolwiek przekazał kobiecie po porodzie lub matce małego dziecka w przychodni ryzyko, jakie niesie za sobą szczepionka, czy tylko reklamową propagandę o możliwych skutkach niezaszczepienia?

Świadomie nie wyrażając zgody na szczepienie i podpisując takie oświadczenie, rodzic zwalnia lekarza z odpowiedzialności i zgadza się na samodzielne ponoszenie wszystkich konsekwencji swojej zgody!

A co z ukrywaniem faktycznych informacji na temat szczepień?

Czy rodzic, który ma wątpliwości i któremu nie udzielono wyczerpujących odpowiedzi, nie ma prawa się bać i musi wziąć na siebie odpowiedzialność, która spoczywa na lekarzu?

Dlaczego nie może skorzystać z przysługujących konsultacji specjalistycznych, tylko w ciemno musi wyrażać zgodę na szczepienie?

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nikt nie ma prawa żądać od rodziców podpisania oświadczenia „świadomej” odmowy szczepienia i poleca kierować do organów ścigania wszystkie przypadki szantażowania rodziców.

Jest to zwykłe łamanie praw konstytucyjnych, które wymaga podjęcia radykalnych kroków.

Rodzicu! Dlatego też, jeżeli kiedykolwiek będziesz miał wątpliwości co do szczepionki, a ktoś z personelu szpitalnego będzie Cię próbował straszyć i zmuszał do podpisania takiego oświadczenia:

  1. Nigdy go nie podpisuj. Lepiej weź czerwony flamaster, przekreśl jego treść i na odwrocie napisz:

 

  Art. 192 K.K. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

  1. Wezwij policję i złóż skargę, ponieważ karze podlega ten:

 

Art. 191.§1 K.K. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.

 

Art. 246. K.K. Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Art. 272. K.K. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

  1. Możesz przypomnieć personelowi medycznemu, że kalendarz szczepień jest tylko komunikatem, a nie źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych można je podać do 19. roku życia.

Nauczmy się sami bronić i walczyć o swoje prawa, bo nikt za nas tego nie zrobi, jeśli my sami nie będziemy ich świadomi.

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.