KONTROWERSYJNY PROJEKT USTAWY – PRZYMUSOWE SZCZEPIONKI DLA KAŻDEGO!

Kontrowersyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, z którym szczegółowo można zapoznać się tutaj na stronie Rządowego Centrum Legislacji to prawdziwy atak na obywatelską wolność. Skorumpowany system próbuje odebrać nam naszą największą własność prywatną, czyli zdrowie i chce zmuszać nas do obowiązkowych szczepień!

„Szczytny” cel

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych czytamy o „szczytnym celu”, jaki przyświeca założeniom zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

„Celem projektu […] jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych polegających na utrzymaniu i wzmocnieniu skuteczności funkcjonującego
w Rzeczypospolitej Polskiej systemu nadzoru nad chorobami zakaźnymi oraz systemu szczepień ochronnych.
Planowane zmiany obejmują wzmożenie nadzoru nad gruźlicą oraz uporządkowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym nadzoru nad osobami uchylającymi się od szczepień, a także uregulowaniem prawnym zasobu przeciwepidemicznego, który jest przechowywany w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych”.

Jak widać Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny pragnie wprowadzić przymus szczepień ochronnych.

Uważna lektura tego obszernego dokument daje poważne powody do niepokoju.

Sprawę kontrowersyjnej ustawy i jej „szczytnego” celu nagłośniła Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, która tak oto skomentowała projekt ustawy na portalu społecznościowym:

„Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka żeby poszło szybciej.

Rozwinięty zostanie proceder wymuszania szczepień przez miejsce pracy.

Poszkodowanym przez powikłania szczepień chcą zamknąć usta pseudo funduszem kompensacyjnym – związek przyczynowy mają oceniać eksperci od szczepień – wszyscy regularnie zatrudniani przez producentów…

Dziecko musi być 14 dni w szpitalu.

Ale przecież NOPów niemal nie ma.

Zamiatali i będą to robić nadal niemal perfekcyjnie.

Inne ustawy zwiększają kontrolę nad rodziną i pacjentami (POZ, medycyna szkolne).

Nikt się nie wymknie”.

Tak oto rząd knuje za naszymi plecami, a niczego nieświadomi obywatele żyją w spokoju.

Tymczasem koncerny farmaceutyczne już zacierają ręce, ponieważ ustawa bardzo broni ich interesów i wspiera ich kieszenie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Nie tylko lekarz

Kto oprócz lekarza i felczera będzie mógł kierować nas na szczepienia ochronne?
Artykuł 16b ust. 4:

„wprowadza uprawnienie do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych przed wykonaniem szczepień przeciw grypie u osób dorosłych również przez pielęgniarki, które posiadają kwalifikacje do wykonywania badania fizykalnego pacjenta oraz odbyły szkolenia uprawniające do wykonywania szczepień” – dotyczy to pielęgniarek, położnych i higienistek szkolnych.

Uzasadnienie takiego działania jest dla ustawodawcy proste:

„[…] szczepienie przeciw grypie powinno być ponawiane corocznie (optymalnie w okresie wrzesień–listopad) proponowane rozwiązanie zwiększy dostęp pacjentów do tej formy profilaktyki przeciwgrypowej, a równocześnie pozwoli wykorzystać wiedzę i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych (i diagnostycznych)”.

Narodowy przymus

Zgodnie ze swoimi wstępnymi założeniami, projekt wprowadza Narodowy Program Szczepień Ochronnych:

Proponowane rozwiązania porządkują i doprecyzowują zasady planowania oraz wydatkowania środków budżetowych na realizację tego programu (art. 16c ust. 2) oraz rodzaje realizowanych w jego ramach szczepień ochronnych (art. 16c ust. 3).

Równocześnie w art. 16d w sposób precyzyjny określone zostały zasady zakupu szczepionek oraz źródła finansowania poszczególnych rodzajów szczepień ochronnych, zarówno tych objętych Narodowym Programem Szczepień Ochronnych, jak również szczepień określonych na podstawie innych przepisów ustawy (szczepień akcyjnych oraz szczepień obowiązkowych wprowadzanych w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii)”.

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych:

• „powszechne obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych szczepień „kalendarzowych”, którymi są objęte poszczególne roczniki dzieci i młodzieży;

• „obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób, które zostały objęte obowiązkiem szczepień ze względu na szczególne narażenie na zakażenie lub ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Ponadto wprowadza się dodatkową kategorię szczepień taką jak „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”.

W tej kategorii szczepień znajdą się szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które do tej pory były realizowane jako szczepienia obowiązkowe.

Szczepienia te mają jednak charakter ochronny w wymiarze wyłącznie indywidualnym i brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby ich wykonywanie u osób dorosłych było objęte obowiązkiem, który w przypadku jego niewykonania skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Ww. szczepienie należy do tej samej grupy szczepień jak inne szczepienia zalecane np. szczepienia przeciw grypie u osób starszych czy też szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi i brak jest uzasadnienia merytorycznego dla realizacji szczepień tego rodzaju u osób dorosłych w formie szczepień obowiązkowych.

Uzasadnione jest natomiast dalsze finansowanie tego rodzaju szczepień z budżetu państwa.

Równocześnie należy wyraźnie podkreślić, że nowelizowana ustawa zakłada utrzymanie dotychczasowego katalogu szczepień ochronnych dzieci i młodzieży, które są obecnie wykonywane jako szczepienia obowiązkowe”.

Akcja – ewakuacja

Projekt ustawy wprowadza również szczepienia akcyjne, czyli:

„[…] szczepienia o charakterze interwencyjnym, które są wykonywane w sytuacji wystąpienia na określonym terenie zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia”.

Dalej w uzasadnieniu czytamy, kiedy będą one praktykowane:

„Szczepienia akcyjne są natomiast organizowane w sytuacjach wystąpienia zagrożenia epidemicznego chorobami zakaźnymi, które nie są objęte rutynowymi szczepieniami dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (np. inwazyjna choroba meningokokowa) lub dla osób dorosłych (szczepienia przeciw odrze)”.

Obowiązkowe szczepienia

Zachowano dotychczasowe zasady dotyczące zakresu wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych, z tym, że:

„[…] zakłada się utrzymanie dotychczasowego rozwiązania polegającego na zwolnieniu z obowiązku szczepień ochronnych cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 miesiące z jednoczesnym doprecyzowaniem, że wyłączenie to nie obejmuje cudzoziemców ubiegających się o udzielenie im ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku osób pochodzących z terenów częstokroć o gorszej sytuacji epidemiologicznej niż sytuacja w krajach europejskich oraz o niepełnym lub nieznanym stopniu zaszczepienia, które przebywają z zamiarem stałego pobytu w naszym kraju, obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych będzie powstawał już w chwili przekroczenia przez nich granicy, a nie dopiero po upływie 3 miesięcy, jak w przypadku pozostałych osób.

Szczepienia ochronne cudzoziemców ubiegających się o udzielenie im ochrony na terytorium Rzeczypospolitej polskiej odbywają się podczas pobytu ww. kategorii cudzoziemców w tzw. filtrze epidemiologicznym.

Filtr epidemiologiczny stanowi wyodrębniony zespół pomieszczeń w ośrodku dla cudzoziemców, w którym jest przeprowadzana wstępna ocena stanu zdrowia cudzoziemców, w tym badania przesiewowe w kierunku zakażeń oraz chorób zakaźnych, przed ich rozlokowaniem w miejscach przeznaczonych do dalszego pobytu”.

I dalej:
„[…] określono obowiązki informacyjne i zakres danych osobowych, które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pacjentem jest obowiązany do przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi w sprawozdaniach o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. […] ponadto w projektowanym przepisie art. 17 ust. 12 państwowy powiatowy inspektor sanitarny – biorąc pod uwagę, że jest on bezpośrednim odbiorcą sprawozdań o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych – został wskazany wprost jako wierzyciel obowiązku wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego”.

Skandal NOP

Skandalicznym jest fakt, że projekt ustawy uznaje NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne jako coś zupełnie naturalnego!

Ustawodawca powołuje Zespół Opiniodawczy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych oraz Fundusz Kompensacyjny Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, które owszem będą przyznawały rekompensaty za NOP, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Otóż hospitalizacja poszkodowanego pacjenta ma trwać minimum dwa tygodnie, a wniosek złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji wynikającej z powikłań poszczepiennych.

Co ciekawe, zdefiniowano także sam termin „niepożądany odczyn poszczepienny” jako niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.

W związku z tym prawo do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie podlegało ocenie czasu, a nie lekarza.

Jeśli w określonym czasie po szczepieniu wystąpią możliwe działania niepożądane szczepionek mieszczące się w ramach ministerialnego rozporządzenia, to wtedy można będzie starać się o zasiłek.

Wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego ma być równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomnożonej przez liczbę rozpoczętych dni hospitalizacji, jednak nie może wynosić więcej niż 70 000 zł.

Jak wynika z powyższego projekt ustawy to przede wszystkim raj dla koncernów farmaceutycznych.

To koniec kłopotów z niepotrzebnymi, zalegającymi w magazynach szczepionkami.

Teraz nadejdzie czas obowiązkowych szczepień na grypę, chrypę, katar i kaszel dla dorosłych i dla dzieci.

Takie działania są bezprecedensowym godzeniem w naszą obywatelską wolność i godzą
w poszanowanie praw człowieka.

„Polski rząd” chce nam nakazać kiedy i na co mamy się leczyć, a to powinno być indywidualną sprawą każdego z nas.

Czas powiedzie STOP totalitarnemu systemowi!

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=5Z1ZzQH18rU&t=20s