CZYM JEST AGENDA 2030 I DLACZEGO DO 2030 ROKU MA WYGINĄĆ 95% LUDZKOŚCI?

Ludzie, którzy nie rozumieją PLANdemii, nie zdaje sobie sprawy, że jednym z największych zagrożeń dla ich wolności może być program ONZ, który planuje wyludnienie 95% świata. Nazwa tego zaktualizowanego już po Agendzie 21 planu to Agenda 2030 i stanowi część tzw. polityki zrównoważonego rozwoju.

Agenda 21 i Agenda 2030

Pierwotny plan Agendy 21 został opracowany przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Wydział Zrównoważonego Rozwoju, jako część tzw. polityki zrównoważonego rozwoju.

Według strony internetowej ONZ Agenda 21 to „kompleksowy plan działań, które mają być podejmowane globalnie, na szczeblu krajowym i lokalnym przez organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, rząd i główne grupy, w każdym obszarze, w którym ludzie mają wpływ na środowisko”.

Zaktualizowany dokument ONZ aktualnie głosi nie o Agendzie 21, a o planie Agendy 2030, który wyznacza plan „zrównoważonego rozwoju” na całym świecie.

Ten dokument w zasadzie opisuje przejęcie przez jeden globalny rząd każdego narodu na całej planecie.

„Cele” tego dokumentu to nic innego jak zaszyfrowany plan i program jednego rządu korporacyjnego, który uwięzi ludzkość w niszczycielskim cyklu ubóstwa, jednocześnie wzbogacając najpotężniejsze globalistyczne korporacje świata takie jak Monsanto (międzynarodowy koncern specjalizujący się w biotechnologii oraz chemii organicznej nastawionej na produkcję w zakresie rolnictwa) i DuPont (jeden z największych koncernów chemicznych na świecie).

Jak wygląda 17 punktów planu Agendy 2030?

Musisz zrozumieć, że w rzeczywistości globaliści ukrywają swoje monopolistyczne plany językiem „dobrego samopoczucia”.

Zauważ uważnie, że nigdzie ten dokument nie stwierdza, że ​​„osiągnięcie ludzkiej wolności” jest jednym z jego celów.

Nie wyjaśnia też, JAK te cele mają zostać osiągnięte.

Każdy punkt w agendzie ONZ (kontrolowanej przez interesy korporacyjne) ma zostać osiągnięty poprzez scentralizowaną kontrolę rządu i zasady totalitarne, które przypominają komunizm.

Żeby zrozumieć prawdziwy przekaz tego dokumentu, trzeba „czytać między wierszami”.

Cel 1:  Skończyć z ubóstwem we wszystkich jego formach na całym świecie

W praktyce: Daj wszystkim rządowe zasiłki, bony żywnościowe, dotacje mieszkaniowe i jałmużny, które czynią z nich posłusznych niewolników globalnego rządu. Nigdy nie pozwalaj ludziom na wzajemną pomoc. Zamiast tego naucz naród nienawiści i posłuszeństwo rządowi, który zapewnia comiesięczne „zasiłki” na podstawowe produkty takie jak żywność i lekarstwa, a następnie nazwij to „zakończeniem ubóstwa”.

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

W praktyce: Zaatakuj całą planetę za pomocą GMO, jednocześnie zwiększając stosowanie śmiertelnych herbicydów pod fałszywym twierdzeniem o „zwiększonej produkcji” upraw żywności. Zaprojektuj genetycznie zmodyfikowane rośliny, nie mając pojęcia o długoterminowych konsekwencjach zanieczyszczenia genetycznego lub międzygatunkowych eksperymentów genetycznych przeprowadzanych otwarcie w delikatnym ekosystemie.

Cel 3: Zapewnić zdrowe życie i promować dobre samopoczucie dla wszystkich w każdym wieku.

W praktyce: Nakazuj przymus szczepień dla wszystkich dzieci i dorosłych pod groźbą wszelkiego rodzaju, grożąc nawet rodzicom aresztowaniem i więzieniem, jeśli odmówią współpracy. Wprowadzając programy „przesiewowe”, zachęcaj dzieci i młodzież do zażywania dużych ilości leków. Nazwij masowe leki „profilaktyką” i twierdź, że poprawiają one zdrowie obywateli.

Cel 4: Zapewnienie włączającej i sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.

W praktyce: Przeforsuj fałszywą historię i ogłupiałą edukację w ramach standardów edukacyjnych, które produkują posłusznych pracowników, a nie niezależnych myślicieli. Nigdy nie pozwól ludziom uczyć się prawdziwej historii, bo inaczej zdadzą sobie sprawę, że nie chcą żyć w takim świecie jak teraz i jej powtarzać.

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt.

W praktyce: Marginalizuj heteroseksualność, demonizuj mężczyzn i promuj wszędzie agendę LGBT. Prawdziwym celem nigdy nie jest „równość”, ale raczej marginalizacja i zawstydzanie każdego, kto wyraża jakiekolwiek męskie cechy. Ostatecznym celem jest sfeminizowanie społeczeństwa, stworzenie powszechnej akceptacji „łagodnego posłuszeństwa”, ponieważ tylko męska energia ma siłę, by przeciwstawić się uciskowi i walczyć o prawa człowieka. Tłumienie męskiej energii jest kluczem do utrzymania populacji w stanie wiecznej zgody.

Cel 6: Zapewnienie wszystkim dostępności do zrównoważonej gospodarki wodnej i sanitarnej.

W praktyce: Pozwól potężnym korporacjom przejąć kontrolę nad światowymi zasobami wody i pobierać ceny monopolistyczne, aby „budować nową infrastrukturę dostarczania wody”, która „zapewni jej dostępność”.

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.

W praktyce: Potępiaj węgiel, jednocześnie przepychając skazane na upadek dotacje na „zieloną” energię.

Cel 8: Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

W praktyce: Reguluj zniknięcie małych firm za pomocą narzuconych przez rząd płac minimalnych, które doprowadzą do bankructwa całe sektory gospodarki. Zmuś pracodawców do przestrzegania limitów zatrudnienia pracowników LGBT, jednocześnie nakazując poziomy płac w ramach centralnie planowanej gospodarki pracy dyktowanej przez rząd. Zniszcz ekonomię wolnego rynku i odmawiaj wydawania zezwoleń firmom, które nie pochwalają nakazów rządu.

Cel 9: Budowa odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wspieranie innowacji.

W praktyce: Pogrążaj narody w skrajnym zadłużeniu w Banku Światowym, wydając pieniądze i tworząc długi, aby zatrudniać skorumpowane korporacje do budowy projektów infrastrukturalnych na dużą skalę, które uwięzi kraje rozwijające się w niekończącej się spirali zadłużenia.

Cel 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi.

W praktyce: Ukarać bogatych, przedsiębiorców i innowatorów, konfiskując prawie wszystkie zyski tych, którzy zdecydują się pracować i wyróżniać się spośród tłumu. Redystrybuować skonfiskowane bogactwo masom niepracującym, ludzkim pasożytom, którzy nie wnosząc nic do rozwoju gospodarki, krzyczą tylko hasła o „równości!”.

Cel 11: Sprawić, by miasta i osiedla były przyjazne, bezpieczne i zrównoważone.

W praktyce: Ośmieszać życie na obszarach wiejskich, ustanawiać „obszary chronione”, które według rządu należą do „Ludu”, mimo że nikomu nie wolno tam przebywać. Zmuś wszystkich ludzi do przeniesienia się do gęsto upakowanych, ściśle kontrolowanych miast, gdzie są pod całodobową obserwacją i łatwą manipulacją ze strony rządu.

Cel 12: Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.

W praktyce: Rozpocznij nakładanie karnych podatków na zużycie paliw kopalnych i elektryczności, zmuszając ludzi do życia w warunkach pogarszającego się standardu życia, które coraz bardziej przypominają warunki Trzeciego Świata. Wykorzystaj kampanie wpływu społecznego w telewizji, filmach i mediach społecznościowych, aby zawstydzić ludzi, którzy używają benzyny, wody lub elektryczności i zrzucić na nich winę za zło tego świata.

Cel 13: Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

W praktyce: Ustaw limity zużycia energii dla każdego człowieka i zacznij karać, a nawet kryminalizować „decyzje dotyczące stylu życia”, które przekraczają limity zużycia energii ustalone przez rządy. Wprowadź całkowity nadzór nad osobami fizycznymi w celu śledzenia i obliczania ich zużycia energii. Hańbić posiadanie prywatnych pojazdów i zmusić masy do korzystania z transportu publicznego, gdzie kamery rozpoznające twarze mogą monitorować i rejestrować ruchy każdej osoby w społeczeństwie.

Cel 14: Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju.

W praktyce: Zakazać połowów oceanicznych dla prywatnych statków rybackich, pogrążając dostawy żywności w skrajnych niedoborach i powodując niekontrolowaną inflację cen żywności, która wpędza jeszcze więcej ludzi w ekonomiczną desperację. Zezwolić tylko uprzywilejowanym korporacjom na prowadzenie połowów.

Cel 15: Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone zarządzanie lasami, powstrzymanie i odwrócenie degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

W praktyce: Rozwinąć Agendę 21 i zmusić ludzi do przeprowadzenia się do kontrolowanych miast. Zlikwidować prywatną własność ziemi i ściśle kontrolować całe rolnictwo przez skorumpowaną przez korporacje biurokrację rządową. Ostatecznie: zakaz używania pieców na drewno, zbierania deszczówki i domowego ogrodnictwa w celu likwidacji samowystarczalności i wymuszenia całkowitej zależności od rządu.

Cel 16: Promować pokojowe i integracyjne społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnić wszystkim dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować skuteczne, odpowiedzialne i integracyjne instytucje na wszystkich poziomach.

W praktyce: Zapewnij immunitet prawny nielegalnym cudzoziemcom i „chronionym” grupom mniejszościowym, które będą mogły swobodnie angażować się w jakąkolwiek nielegalną działalność, ponieważ są oni nową chronioną klasą w społeczeństwie. „Instytucje integracyjne” oznaczają przyznawanie korzystnych struktur podatkowych i dotacji korporacjom zatrudniającym pracowników LGBT lub innym grupom, które mają deprawować społeczeństwo.

Cel 17: Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W praktyce: Uchwalenie globalnych praw handlowych, które zastępują prawa krajowe, jednocześnie przyznając nieograniczone uprawnienia imperializm znanym korporacjom. Zawieraj globalne pakty handlowe, które omijają krajowych przedsiębiorców i unieważniają prawa własności intelektualnej, aby mieć pewność, że najpotężniejsze korporacje na świecie utrzymają całkowity monopol na leki, nasiona, chemikalia, technologię itp. Anulować prawa krajowe i żądać całkowitego globalnego posłuszeństwa umowom handlowym tworzonym przez potężne korporacje i przypieczętowanym przez ONZ.

Całkowite zniewolenie planety do 2030 roku

Jak mówi dokument ONZ: „Zobowiązujemy się do niestrudzonej pracy na rzecz pełnego wdrożenia tej Agendy do 2030 roku.”

Nigdzie w tym dokumencie nie stwierdza się, że prawa jednostki będą chronione.

Nidzie nie ma mowy o wolności i prawach obywatelskich.

Całkowicie odmawia się jednostkom prawa do samoobrony, prawa do wyboru medycznego i prawa do rodzicielskiej kontroli nad własnymi dziećmi.

ONZ planuje wprowadzenie tyranii globalnego rządu, która zniewoli całą ludzkość, który pozostawi tylko garstkę wybranych, którzy staną się niewolnikami bogatych globalistów.

I tak po kroku wprowadza swój plan, nazywając ten program „zrównoważonym rozwojem” i „równością”.

⇒ Czytaj także: POZNAJ SWOJEGO CHOCHOŁA, CZYLI JAK SYSTEM ZROBIŁ Z CIEBIE KUKŁĘ

Portal Odkrywamy Zakryte jest cenzurowany w Google i na Facebooku, bo nie jesteśmy finansowani przez rząd, aby publikować kłamstwa i propagandę. Wesprzyj prawdziwie niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/
*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.