JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED ZMUSZANIEM DO SZCZEPIEŃ NA COVID-19? – Odkrywamy Zakryte
JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED ZMUSZANIEM DO SZCZEPIEŃ NA COVID-19?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” przygotowało specjalny poradnik, jak obronić się przed przymusem szczepień. Kiedy ruszyły szczepienia, wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy pracodawca może ich zmusić do zaszczepienia się, jeżeli tego nie chcą, np. grożąc zwolnieniem z pracy. Ten specjalny poradnik opisuje, jak można się obronić przez przymuszaniem do szczepień.

Co można zrobić, gdy pracodawca będzie zmuszał nas do zaszczepienia się?

Jeśli pracodawca zagrozi nam, że mamy się zaszczepić albo stracimy pracę, to można napisać do niego pismo z żądaniem o podanie szczegółowej podstawy prawnej, na podstawie której wysunął takie żądanie.

Potem można skierować skargę do sądu pracy o mobbing.

Poza tym pracownik nie ma żadnego obowiązku podpisania oświadczenia albo deklaracji o decyzji w sprawie zaszczepienia się lub odmowie, które zostanie mu podsunięte przez pracodawcę.

Natomiast można będzie złożyć za potwierdzeniem odbioru własne oświadczenie.

Co można zrobić w sprawie segregacji na zaszczepionych i niezaszczepionych?

21 grudnia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W tym Rozporządzeniu znalazła się informacja, która mówi, że zaszczepione osoby będą dostawały zaświadczenie o zaszczepieniu się.

Natomiast osoby, które nie poddadzą się szczepieniu, zostaną pozbawione niektórych przywilejów, a to oznacza, że:

 • osoby te będą trafiały na kwarantannę, gdy okaże się, że miały kontakt z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy;
 • dla osób niezaszczepionych będzie limit, który dotyczył będzie spotkań towarzyskich, a wynosił on będzie 5 osób, oprócz osób zaszczepionych i nie będzie się wliczało do tego osoby, która organizuje imprezę albo spotkanie, a także osób, które mieszkają wspólnie z tą osobą;
 • osoby te nie będą mogły korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych bez wykonania dodatkowych testów diagnostycznych;
 • bez dodatkowych testów diagnostycznych osoby te nie dostaną miejsca w domu pomocy społecznej.

Jednak trzeba tutaj podkreślić, że te ograniczenia praw człowieka nie zostały wprowadzone w ustawie, ale w rozporządzeniu, a do tego są sprzeczne z Konstytucją RP, w której zostało zapisane, że wolności osobiste mogą być tylko i wyłącznie ograniczone w ustawie.

Na przykład w podobny sposób takie ograniczenie wolności obywatelskich zostało ocenione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w orzeczeniu V W 2757/20 z dnia 16 października 2020 roku, a dotyczyło ono prawa do zgromadzeń.

Co z rodzicami noworodków i wcześniaków?

Rodzice noworodków i wcześniaków powinni wiedzieć o tym, że:

 • kiedy dziecko jest w szpitalu, to tylko stała obecność rodzica zapewnia w stu procentach to, że dziecko bez ich zgody nie zostanie zaszczepione albo poddane innym zabiegom bez ich zgody;
 • w Polsce znane są przypadki szczepienia dzieci wbrew decyzji rodziców;
 • rodzic w sytuacji zaszczepienia dziecka bez ich zgody może złożyć skargę do kierownika placówki, do Rzecznika Praw Pacjenta, a do tego może nawet złożyć doniesienie do prokuratora, ale to i tak nie gwarantuje sukcesu;
 • jeśli chodzi o podpisywanie dokumentów lub oświadczeń w szpitalu, przychodni albo w sanepidzie, to rodzic nie ma takiego obowiązku prawnego. W przypadku gdy dana placówka wywiera presję podpisania oświadczenia, rodzic może na nim napisać, że: „Odmawiam podpisania tego oświadczenia” i podpisać się, a także załączyć swoje oświadczenie;
 • kiedy odmówi się zgody na szczepienie albo na inne zabiegi medyczne w szpitalu, to może to (ale też nie musi) spowodować przekazanie sprawy danych rodziców do sanepidu, a to może skutkować wszczęciem postępowania, które zmuszało będzie do zaszczepienia;
 • czasami w sytuacji, gdy odmawia się zgody na podanie swojemu dziecku witaminy K albo czasami szczepienia, to może to skutkować powiadomieniem sądu rodzinno-opiekuńczego. Może też stać się tak, że szpital będzie chciał (ale nie musi) powiadomić opiekę społeczną o odmowie podania adresu przychodni, do której rodzice mają zamiar zapisać dziecko.

Czy można składać oświadczenie o odmowie szczepień?

W sytuacji, gdy personel szpitala naciska, aby zaszczepić dziecko, można złożyć pisemne oświadczenie, które będzie dotyczyło braku zgody na zabiegi medyczne.

Kiedy w szpitalu podsuwają druk świadomej odmowy i do tego może spowodować natychmiastowe powiadomienie sanepidu, można napisać: Oświadczamy, że szczepienia naszego dziecka będą realizowane zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych w późniejszym terminie po wykluczeniu przeciwwskazań – i pod spodem należy złożyć podpisy.

Jeśli jednak takie oświadczenie nie wystarczy, to można złożyć własne oświadczenie wraz z załącznikami.

Jednak w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest pilnowanie dziecka, ponieważ rodzice mają prawo do tego, aby być przy różnych zabiegach medycznych.

Jakie są prawa rodziców noworodków?

Rodzice noworodków mają prawo do:

 • otrzymania pełnej informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka, ale też na temat czynności oraz zabiegów, które są przy nim wykonywane w szpitalu;
 • bycia przy dziecku podczas wykonywania każdej czynności, którą wykonuje personel medyczny;
 • otrzymania informacji o planowanych czynnościach bądź zabiegach, a następnie wyrażenia zgody lub nie na te zabiegi (taką zgodę zawsze można cofnąć);
 • w każdej sytuacji można odmówić wykonania zabiegów i czynności przy dziecku;
 • wiedzy, że żadne zabiegi medyczne nie są przymusowe i mogą na nie wyrazić zgodę albo nie;
 • odmówienia lub wyrażenia zgody na szczepienie dziecka w pierwszej dobie życia po otrzymaniu dokładnej informacji zarówno o korzyściach, jak i zagrożeniach, które są związane z daną szczepionką;
 • wiedzy, że pracownicy szpitala nie mają prawa do zastraszania rodziców ani do zmuszania ich do wykonywania procedur medycznych, na które nie wyraziło się zgody.

Warto wiedzieć o tym, że gdy urodzi się dziecko, to rodzice od chwili narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi.

Z kolei personel medyczny ma obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy dziecka, ale też ma on obowiązek pytać rodziców, czy wyrażają zgodę na szczepienie lub zabieg.

Taka ogólna zgoda nie jest tutaj wystarczająca do tego, aby na jej podstawie były udzielane świadczenia medyczne.

Rodzic ma prawo do tego, aby być obecnym przy wykonywaniu różnych zabiegów u dziecka.

Jeśli zabieg medyczny zostanie wykonany bez zgody rodzica, to staje się on zabiegiem nielegalnym i może być ścigany z przepisów Kodeksu Karnego.

Jakie są najczęstsze naruszenia praw rodziców noworodków?

Najczęściej dochodzi do naruszenia następujących praw:

 • brak dokładnej informacji o zabiegu, a przeważnie informacji, które dotyczą ryzyka wykonania danego zabiegu;
 • brak możliwości wyrażenia zgody na zabiegi medyczne, a także na badania i podanie szczepionek albo też możliwości odmówienia takiej zgody;
 • brak informacji o diagnozie (ukrywanie diagnozy);
 • czasami noworodek, który jest karmiony piersią, jest dokarmiany sztucznymi mieszankami mlecznymi bez pytania rodziców o zgodę na to;
 • brak możliwości bycia przy dziecku podczas wykonywania badań, szczepienia dzieci, a także wypraszanie rodziców z gabinetu albo zabieranie dzieci z sali bez zgody rodziców.

Można również zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku, w którym zostały ustalone standardy postępowania medycznego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej, która będzie sprawowana nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu oraz połogu, a także opieki nad noworodkiem.

Przepisy prawa, które stanowią o prawie do wyrażenia zgody, to:

 • Kodeks Cywilny – art. 23 – udziela ochrony dobrom prawnym, którymi są wolność i zdrowie.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody.
 • Europejska Konwencja Bioetyczna – art. 5 – interwencji w dziedzinie służby zdrowia można dokonać tylko po udzieleniu swobodnej i świadomej zgody przez osobę zainteresowaną.
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – art. 15 i następne oraz Ustawa o zawodzie lekarza – art. 32, 33 i 35 – pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo do ich odmowy wykonania.
 • Kodeks Karny – ar. 192 – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.
 • Kodeks Etyki Zawodowej Położnej – art. 3, ust. b oraz Kodeks Etyki Lekarskiej – art. 15.

Takim ważnym postanowieniem sądu było postanowienie z dnia 27 września 2017 roku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17.

Inne sposoby na obronę przed przymusowymi szczepieniami

Innym sposobem na obronę przed przymusem szczepień jest powołanie się na konieczność wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.

Na przykład producent pierwszej szczepionki poinformował o przeciwwskazaniach do szczepienia, do których zalicza się nadwrażliwość na substancję czynną albo na którąkolwiek substancję pomocniczą, które zostały wymienione w punkcie 6.1., a jest to wykaz następujących substancji pomocniczych:

 • ((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315),
 • 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159),
 • 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC),
 • cholesterol,
 • potasu chlorek,
 • potasu diwodorofosforan,
 • sodu chlorek,
 • disodu fosforan dwuwodny.

Kolejny sposób na obronę przed szczepieniami to powołanie się na prawa człowieka i pacjenta.

Prawem człowieka jest prawo do świadomej zgody na zabieg medyczny, a w tym również na szczepienia.

W prawie polskim do przepisów, które stanowią o prawie do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny, zalicza się:

 • Kodeks Cywilny – art. 23 – chroni on dobra prawne człowieka, do których zalicza się wolność oraz zdrowie.
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – art. 15 i następne oraz Ustawa o zawodzie lekarza – art. 32, 33 i 35 – pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo ich odmowy.
 • Kodeks Karny – art. 192 – wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody chorego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat.
 • Kodeks Etyki Zawodowej Położnej – art. 3, ust. b oraz Kodeks Etyki Lekarskiej – art. 15.

Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to wszelkie niedobrowolne oraz wymuszone leczenie narusza:

 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ.
 • Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – czyli prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej, a także do wyrażania swobodnej i świadomej zgody.
 • Konwencję ONZ o Prawach Dziecka.
 • Konwencję Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie – art. 5 – mówi, że każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia można dokonać tylko po udzieleniu świadomej i swobodnej zgody przez osobę zainteresowaną.
 • Europejską Kartę Praw Pacjenta.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ.
 • Kodeks Norymberski, a jest to zbiór zasad etyki, który dotyczy eksperymentalnych badań medycznych na ludziach, które zostały ustalone na podstawie różnorodnych procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej.

W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej można znaleźć informację, że każdy człowiek ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej.

Do tego wolna oraz świadoma zgoda powinna być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii, a także że jest zakaz wykonywania praktyk eugenicznych oraz wykorzystywania ludzkiego ciała oraz jego poszczególnych części jako źródła zysku i to powinno być przestrzegane.

Z kolei w Konwencji Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny zostało napisane, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa albo nauki.

Poza tym można tam również przeczytać, że nie można przeprowadzać interwencji medycznej bez swobodnej oraz świadomej zgody osoby zainteresowanej.

Przed dokonaniem takiej interwencji dana osoba powinna otrzymać odpowiednie informacje o celu oraz naturze tejże interwencji, a także jej konsekwencjach i ryzyku, a do tego osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

Natomiast w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta można znaleźć informację, że każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, dzięki którym będzie mogła aktywnie uczestniczyć w decyzjach, które dotyczą jej zdrowia.

Taka informacja jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania oraz leczenia, a w tym również udziału w badaniach naukowych.

Ponadto każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów oraz dostawców na podstawie odpowiednich informacji.

Do tego każdy człowiek ma prawo do skorzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, które nie będą wyrządzały jej krzywdy, które będą wolne od błędów, co ma być zgodne z dobrą praktyką lekarską, a także z prawem dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz do leczenia, które będzie zgodne z wysokimi normami bezpieczeństwa.

Z kolei w Kodeksie Norymberskim znalazł się zapis o tym, że dobrowolna zgodna człowieka jest absolutnie konieczna, a interes i dobro człowieka przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa albo nauki.

Jeśli chodzi o zgodę na zabiegi, to w przepisach można znaleźć informację, że nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej oraz świadomej zgody danej osoby, której ma ona dotyczyć.

Zanim dokona się interwencji, dana osoba powinna otrzymać odpowiednie informacje o celu, a także o naturze interwencji, ale też o jej konsekwencjach i ryzyku.

Poza tym osoba, która zostanie poddana interwencji, będzie mogła w każdej chwili wycofać taką zgodę.

Przeprowadzenie jakiejkolwiek interwencji profilaktycznej, diagnostycznej bądź terapeutycznej może być podjęte tylko wtedy, gdy uzyska się uprzednią dobrowolną oraz świadomą zgodę osoby, której zabieg ma dotyczyć, ale wcześniej tej osobie należy udzielić dokładnych informacji.

W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna, ale też może zostać wycofana przez daną osobę w dowolnym czasie, a także z dowolnej przyczyny i to bez stawiania tej osoby w niekorzystnej sytuacji albo spowodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

Szczegółowe informacje wraz z numerami telefonów i adresami e-mail oraz potrzebnymi oświadczeniami można znaleźć na stronie: https://stopnop.com.pl/

⇒ Czytaj także: CZY PRACODAWCA MOŻE ZMUSIĆ CIĘ DO SZCZEPIENIA LUB TESTU NA COVID?

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.