„POLICJA SANITARNA” ZMUSI CIĘ DO SZCZEPIEŃ I KWARANTANNY?! – PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ

„Policja sanitarna” w Polsce to fakt czy fikcja? Patrząc na to, co dzieje się na gruncie obowiązującego prawa, można stwierdzić, że ona jest i lada chwila zacznie funkcjonować. Mianowicie pod koniec lutego 2020 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. Co to dla nas oznacza?

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą 23.02.2020 r. podpisał prezydent Andrzej Duda, przewidziano m.in. zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wzmocnienie pozycji wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

Wśród najistotniejszych zmian wskazano:

  • upoważnienie Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń, wytycznych i poleceń;
  • przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – za zgodą właściwego wojewody – państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – po zasięgnięciu opinii wojewody – państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych;
  • ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie;
  • wyłączenie możliwości zajmowania stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, jego zastępcy, państwowego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego przez osobę, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami;
  • uregulowanie wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych i składania oświadczeń o stanie majątkowym przez państwowych inspektorów sanitarnych;
  • wprowadzenie kompleksowej regulacji problematyki funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;
  • likwidację, z dniem 1 lipca 2020 r., Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Oprócz ostatniego podpunktu, pozostałe zmiany, wchodzą w życie 1.04.2020 roku.

przymus-szczepień.jpg
foto.depositphotos.com

Policja sanitarna zmusi do szczepień?!

Jednak okazuje się, że danie pełnej mocy głównemu inspektorowi sanitarnemu i podporządkowanie inspekcji sanitarnej rządowi, nie wystarcza tylko w teorii i „policja sanitarna” ma zacząć działać w praktyce.

Przygotowywana jest bowiem tzw. ustawa koronawirusowa, która de facto legitymuje masowe ludobójstwo.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje możliwość wprowadzenia obowiązkowej hospitalizacji, oraz wprowadzenie nawet 21-dniowej obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego osób zdrowych, które pozostawały w kontakcie z osobami chorymi nie tylko na koronawirusa, ale i na wszystkie inne choroby zakaźne.

A jeżeli użycie innych sił lub środków ograniczających szerzenie się epidemii okaże się niemożliwe, lub niewystarczające, ustawa zezwala na wykorzystanie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP w celu „skierowania ich do wykonywania zadań z tym związanych”.

W praktyce może oznaczać to, że do naszych drzwi zapuka policja lub wojsko z przedstawicielem sanepidu i „w trosce o zdrowie publiczne” zabiorą nas ze sobą.

Wszystko składa się w piękną całość dążenia władzy do odebrania nam obywatelskiej wolności i realizacji światowego planu masowej depopulacji.

⇒ Czytaj także: OCHRONA LEKARZY PRZED SZCZEPIONKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – BĘDZIESZ ICH „NĘKAĆ”, PÓJDZIESZ SIEDZIEĆ?!

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=uiHA-HoCbhM