WIELOWYMIAROWOŚĆ TWOJEJ ISTOTY

Jesteśmy istotami wielowymiarowymi i dlatego mamy wiele ciał lub pojazdów, które współdziałają zgodnie, w różnych rzeczywistościach Nasze Wyższe Ja, całość tego, kim jesteśmy.

Siedmiowymiarowe ciała

Człowiek musi zrozumieć, że nie tylko posiada fizyczne ciało, ale że jest w nim coś boskiego i wiecznego, co objawia się poprzez jego pięć zmysłów, jego emocje i rozumowanie.

Każdy z nas jest zbiorem ciał lub wehikułów manifestacji połączonych w harmoniczną całość.

Aby istota ludzka mogła zamanifestować się w świecie, jest wyposażona w ciała siedmiowymiarowe.

Wszystkie są niezbędne, aby istota mogła inkarnować lub przyjąć ciało na planie fizycznym.

Każdy składa się z substancji płaszczyzny, w której się manifestuje; dlatego tylko fizyczne ciało jest widoczne dla naszych materialnych oczu.

Te siedem ciał jest podzielonych na cztery niższe i trzy wyższe, które działają na planie duchowym.

Cztery dolne ciała to:

Ciało fizyczne

Ciało eteryczne

Ciało mentalne

I ciało emocjonalne

Zacznijmy od ciała fizycznego

Nazywa się to również „niższą jaźnią”, działa w trzecim wymiarze, na planie gęstej materii; jest punktem zakotwiczenia Syna BOGA, człowieka, materii fizycznej; dzięki niej wykonujemy nasze fizyczne akty i poruszamy się podczas każdego istnienia na planie materialnym.

To ciało jest tym, które przenosi najgorszą część życia, ponieważ to przez nie manifestuje się wszystko, co istnieje w sześciu ciałach, niewidoczne dla naszych fizycznych oczu.

Dzięki niemu odczuwamy radość, cierpienie materialne itp.

Ma stać się świątynią, w której mieszka boska iskra i o której mówi się: Ten człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Ojca.

Ciało fizyczne składa się z elementu ziemi; Jest reprezentowany przez palec serdeczny; wiąże się ze zmysłem węchu; a jego kolor jest żółty; jego biegunowość jest pozytywna u mężczyzn i negatywna u kobiet.

Kontynuujemy z drugim ciałem, ciałem eterycznym

Działa w czwartym wymiarze otaczającym nasze fizyczne ciało i jest odpowiednikiem i prawdziwą figurą namacalnej ludzkiej postaci, ale składa się z dużo bardziej subtelnego materiału.

Jego główną funkcją jest przechowywanie wszystkich naszych wspomnień i wydarzeń w uporządkowany sposób, od narodzin do deinkarnacji.

Zawiera również doświadczenia tysięcy wcieleń, które przeżyliśmy.

Jest także środkiem przekazywania energii i wigoru wszystkim częściom ludzkiej formy, determinuje naszą formę i jest pośrednikiem między światem wewnętrznym i zewnętrznym człowieka.

Nauka ludzka nazywa to podświadomością.

Ciało eteryczne składa się z elementu ognia.

Jest reprezentowany przez środkowy palec, jest związany ze zmysłem wzroku, stanem energetycznym materii i kolorem czerwonym, jego biegunowość jest negatywna dla mężczyzn i pozytywna dla kobiet.

Trzecie ciało to ciało mentalne

Znane również jako ciało myślące lub niższe ciało mentalne.

Działa w czwartym wymiarze i jest połączony z naszymi ciałami fizycznymi i eterycznymi.

Jego funkcją jest skłonienie nas do myślenia i zawiera całą wiedzę, opinie i koncepcje zaczerpnięte ze wszystkich źródeł informacji.

Nigdy się nie męczy, więc zawsze myślimy, ale musimy nauczyć się kontrolować ją, aby wypełniała swoją prawdziwą misję: bycia depozytariuszem pewnych prawd, których boska iskra może potrzebować, aby poszerzyć wiedzę o prawdzie w świecie form.

Różni się sposobem gromadzenia wszystkich naszych doświadczeń i doświadczeń innych, podczas gdy eteryczny przechowuje tylko osobiste doświadczenia.

Otacza nasze ciało eteryczne.

Ciało mentalne składa się z elementu powietrza, jest reprezentowane przez mały palec, jest związane ze zmysłem dotyku, gazowym stanem materii i niebieskim kolorem, jego biegunowość jest ujemna u mężczyzn i pozytywna u kobiet .

To ciało było nadużywane przez człowieka podczas jego doświadczeń w świecie form, przez które człowiek wytworzył serię form myśli o niskiej wibracji, zwątpienia, zazdrości i potępienia samego siebie. i wobec innych.

Czwarte ciało to ciało emocjonalne

Jest najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich czterech, działa w czwartym wymiarze, jego funkcją jest promieniowanie i wzmacnianie cnót BOGA.

Zawarty jest pokój, przebaczenie, miłosierdzie, radość, służba i wszystko, co w każdej istocie daje dobrobyt, harmonię i szczęście.

Ciało emocjonalne składa się z elementu wody, jest reprezentowane przez palec wskazujący, z kolei jest w odniesieniu do zmysłu smaku, ze stanem płynnym materii i kolorem białym, jego biegunowość jest u człowieka dodatnia i negatywny u kobiet.

To ciało było nadużywane, podobnie jak ciało mentalne, stało się polem niższych pragnień, takich jak: pragnienie dominacji, władzy politycznej i ekonomicznej.

Odnajdujemy w nim także między innymi uczucia frustracji, urazy, nienawiści, udręki.

Dlatego musimy nauczyć się kontrolować nasze emocje, aby to ciało mogło wypełniać swoją prawdziwą misję, jaką jest promieniowanie natury stwórcy.

Zbiór tworzony przez nasze ciała eteryczne, mentalne i emocjonalne tworzy to, co nazywa się IT.

Musimy dobrze wykorzystać nasze niższe ciała, ponieważ to one pozwalają nam ewoluować.

Bardzo pomocne będzie monitorowanie naszej diety, obfitego spożycia wody, wykonywania ćwiczeń fizycznych, umysłowych i duchowych oraz ciągła czujność naszych myśli i emocji.

Pamiętajmy, że musimy oczyścić nasze niższe ciała ze wszystkich nieczystości, musimy pracować z nimi przy obróbce fioletowego i białego płomienia; okryj się cylindrem fioletowego płomienia, który otacza całe nasze ciało fizyczne i który, podobnie jak białe światło, odbija wszelkie nieczystości i niebezpieczeństwa skierowane przeciwko nam i pomaga w naszym karmicznym oczyszczeniu.

Ze względu na pozytywną i negatywną polaryzację między mężczyznami i kobietami istnieją pewne różnice w ich wewnętrznej organizacji.

Człowiek o pozytywnym ciele fizycznym ma wielką zdolność do pracy materialnej i walki o przetrwanie tego świata.

Z drugiej strony kobiety z negatywnym ciałem fizycznym nie rozwijają siły fizycznej jak mężczyźni, ponieważ ich organiczna i fizyczna struktura jest delikatniejsza i bardziej wyrafinowana.

Jeśli chodzi o ciało eteryczne, którego zdolnościami są wzrost, rozmnażanie, asymilacja, percepcja i pamięć, to pozytywne wyrażanie się u kobiet jest odpowiedzialne za następujące różnice:

Kobieta dojrzewa przed mężczyzną, bo o ile od siedmiu do czternastu lat stopniowo wykazuje cechy kobiecości, o tyle mężczyzna dopiero w okresie dojrzewania, czyli około czternastu lub piętnastu lat, zaczyna wykazywać cechy męskie to jego własne.

Kobieta w swoim ciele eterycznym pochłania większą ilość energii życiowej, która przejawia się w nadmiarze krwi.

To sprawia, że kobiety pracują pod większym ciśnieniem wewnętrznym niż mężczyźni, ucisk ten jest amortyzowany okresowymi przepływami menstruacyjnymi.

Z tego powodu po osiągnięciu menopauzy i braku możliwości wyeliminowania nadmiaru energii ciało fizyczne zaczyna gęstnieć i powodować dyskomfort organiczny.

Kobieta na tym etapie swojego życia musi przekształcić i oczyścić energię witalną, skupiając ją na sztukach manualnych, spacerach i pozytywnych myślach, w ten sposób jej emocje nie doprowadzą jej do stanów smutku i melancholii.

Kobiety są bardziej odporne na choroby i ból niż mężczyźni, a ich zdolność do powrotu do zdrowia jest większa i szybsza.

Kobieta ma negatywną biegunowość, nadającą jej charakterystykę wyrażania intensywnych i głębokich pragnień.

Mężczyzna może mieć i ma czasami tak silne emocje, jak kobiety, ale generalnie może je łatwo stłumić, mając swoje pozytywne ciało emocjonalne.

Mężczyzna odgrywa bardzo ważną rolę w emocjonalnej stabilności kobiety, ponieważ pozytywna polaryzacja może zapewnić większą stabilność emocjonalną, dzieląc z nią zarówno chwile swojej radości, jak i te, w których pozwala się przygnębić.

Kiedy kobieta otoczona jest najlepszymi emocjami, wyda zdrowe i zrównoważone dzieci.

Z kolei ciało mentalne kobiety ma biegunowość dodatnią, natomiast mężczyzny biegunowość ujemną, dlatego kobieta przejawia ogólne, abstrakcyjne idee i dość płodną wyobraźnię.

Dlatego do mężczyzny należy współpraca w konkretyzacji wyrażanych przez nią idei, biorąc pod uwagę negatywną biegunowość męskiego nośnika mentalnego.

Znajomość biegunowości z niższych ciał, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, daje nam realną koncepcję funkcji kobiet i mężczyzn, co doprowadzi nas do wzajemnej współpracy i doskonałej harmonii w ten sposób udaje się podnieść ludzkość nieco wyżej w wielkiej spirali ewolucji.

Nasze wyższe ciała funkcjonują w piątym i siódmym wymiarze, na płaszczyźnie duchowej i stanowią naszą część, przez którą możemy sięgać i wykonywać naszą duchową pracę, wykonując stały rytm i wielkim dystansem, ale nie zaniedbując naszej części materialnej, to Da nam pełną wolność, która doprowadzi nas do życia wiecznego na boskich planach.

Te ciała to święta istota chrześcijańska lub świadomość chrześcijańska; wyższe ciało przyczynowe i obecność JESTEM, czyli zindywidualizowana boska cząstka Boga w człowieku.

Święte ja Chrystusowe

Każdy człowiek w swojej ewolucji zawiera w sobie wewnętrznego Chrystusa zakorzenionego w jego sercu, chociaż jego wibracja jest mniejsza niż wibracja obecności JESTEM, obie są jednym we wspólnym działaniu.

Jego charakter jest sentymentalny i jest naszym cichym opiekunem, jednorodzonym synem Boga.

Gdy zostanie mu przyznana swoboda działania, będzie działał jako boski kierownik we wszystkich sprawach materialnych.

Skupia się na zwycięskim i nieśmiertelnym potrójnym płomieniu, który jest odzieniem naszego chrześcijańskiego bytu w sercu fizycznej istoty.

Działa jako transformator wszelkiego dobra i jest rzutowany z wyższego ja, obniżając jego wibracje, aby istota fizyczna mogła je dostrzec, działa również jako pośrednik między zewnętrzną świadomością człowieka a jego wyższą istotą.

Ciało przyczynowe

Z tego możemy powiedzieć, że jest jak nasza wyższa aura, otacza głowę naszej wyższej istoty i składa się z siedmiu okrągłych pasm żywych, żywych, inteligentnych kolorów, wykonanych z boskiej energii i cnót; te pasma są związane ze sferami boskiej świadomości.

Nasze ciało przyczynowe różni się wielkością i jakością w zależności od ilości energii konstruktywnie przez nas kwalifikowanej na przestrzeni wieków, ponieważ jego zadaniem jest przede wszystkim gromadzenie wszystkich pozytywnych i dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w każdym życiu i zatrzymywanie ich do nasz świat fizyczny i nasze niższe pojazdy są wystarczająco harmonijne, aby móc czerpać korzyści z tego magazynu dobra.

Dlatego jest odpowiedzialny za dostarczenie nam wszystkiego, o co prosimy w łasce Bożej i czego jesteśmy godni.

Obecność JESTEM

Nazywana także naszą boską obecnością lub ciałem elektronicznym jest doskonałą istotą w nas; jest zawsze z nami.

Zna tylko doskonałość i nieustannie ją promieniuje w świat form; otacza go bardzo czysta aura białego światła.

Na czole ma żółty płomień, który reprezentuje mądrość, w gardle niebieski płomień, który reprezentuje siłę i wolę, a w sercu płomień jest różowy i reprezentuje boską miłość lub uniwersalną spójność.

Dwanaście promieni białego światła wychodzi z głowy, dziesięć z nich jest wysyłanych w kształcie okrągłego koła, aby krążyć i rozszerzać czystą boską miłość, odpowiadać na nasze prośby i komunikować się z innymi istotami lub boskimi iskrami.

Z dwóch pozostałych promieni, górny środkowy promień idzie w górę, aby komunikować się ze WSZYSTKIM lub twórczym ojcem, a ostatni z tych dwunastu promieni schodzi w dół i jest przedłużeniem wyższego promienia, który jednoczy Wszystko z naszą fizyczną istotą.

Ten promień przechodzi przez naszą chrześcijańską istotę i między nami przez naszą czakrę korony, ten promień jest wymieniany jako srebrny sznur w wielu ezoterycznych pismach.

Kiedy uda nam się zjednoczyć siedem ciał w harmonijną całość o pojedynczej wibracji, zwykły człowiek osiągnie opętanie w świetle i stanie się wskrzeszającą siłą każdej sfery i stanie się prawdziwie częścią bóstwa.

Warto wyjaśnić niektóre aspekty związane z siedmioma ciałami: trójjedyny płomień jest reprezentowany przez trzy płomienie, każdy w innym kolorze: niebieski po lewej stronie naszego serca i reprezentuje moc i wolę Boga we wszystkim złoty płomień w środku reprezentuje boską mądrość, a różowy płomień po prawej stronie reprezentuje boską miłość.

Zakotwiczenie naszej chrześcijańskiej istoty w fizycznym sercu jest generalnie reprezentowane przez te trzy płomienie, znane również jako święty chrześcijański płomień, który Jezus nazwał ciałem wewnętrznym.

Ciało astralne

Zasadniczo składa się z naszych ciał eterycznych, mentalnych i emocjonalnych, jest również znany jako dusza, id, perispiritu lub jako niesłusznie nazywany martwym, którego poprawną nazwą jest byt, ponieważ śmierć nie istnieje. To, co istnieje, to nieustanna pielgrzymka, aby złamać koło reinkarnacji.

Kiedy istota ludzka ulega deinkarnacji, IT nadal żyje, ale na płaszczyźnie astralnej w czwartym wymiarze, gdzie nasze materialne zmysły nie mogą tego pojąć, ponieważ są bardzo ograniczone i należą do trzeciego wymiaru. Są jednak istoty, które rozwinęły pewne zmysły i potrafią widzieć i słyszeć te istoty, kiedy zbliżają się do nich, aby wyrazić oczekiwane uczucie.

Srebrny sznur

Sznur ten ma za zadanie łączyć wszystkie pozostałe sześć ciał z naszym sercem, przecinając je od góry do dołu w naszym ciele fizycznym.

Ten uniesiony sznur jest z czystej boskiej energii, ponieważ jego początek jest w samym centrum JESTEM.

Wygląda jak jasny sznur materii eterycznej, z tej samej materii co fale herca i promień lasera, który jest już znany człowiekowi, ale jest znacznie bardziej subtelny.

Ten uniesiony sznur jest elastyczny i działa również wtedy, gdy osoba śpi i podróżuje w ciele astralnym do innych miejsc na ziemi lub z płaszczyzn czwartego i piątego wymiaru.

Kiedy istota odskarbuje, ten sznur zrywa się i energia fizycznego ciała człowieka przestaje płynąć.

Aura

Ciało ludzkie jest otoczone promieniowaniem o różnej wielkości, od kilku centymetrów do średnicy naszych wyciągniętych ramion. To promieniowanie nazywamy ludzką aurą.

Czytaj także: WIELOWYMIAROWOŚĆ DUSZY, CZYLI SYMBIONT – WAŻNA RZECZ, KTÓRĄ TRZEBA ZROZUMIEĆ

Portal Odkrywamy Zakryte jest cenzurowany w Google i na Facebooku, bo nie jesteśmy finansowani przez rząd, aby publikować kłamstwa i propagandę. Wesprzyj prawdziwie niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.